Vokietijos lietuvių bendruomenės statutas

  

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

§1

Draugijos vardas - "Vokietijos lietuvių bendruomenė", toliau vadinama Bendruomene; jos būstinė - Schloss Rennhof, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld. Ji įrašyta Draugijų sąraše ir siekia tik visuomenei naudingų tikslų, kurie nustatyti Mokesčių taisyklių skyriuje "Mokestinių lengvatų tikslai".
Bendruomenės tikslas - tautiškumo išlaikymas, tėvynės tradicijų, kraštotyros ir lietuviško auklėjimo bei lavinimo puoselėjimas ir rūpinimasis nepasiturinčiais nariais.
Statute keliami tikslai:
- išlaikyti gimtosios kalbos mokymą;
- steigti ir išlaikyti lietuvių chorus bei liaudies šokių grupes, bibliotekas, tėviškės muziejų, kultūros institutą ir savo spaudą;
- rengti vaikų vasaros stovyklas, studijų dienas ir kitus kultūros renginius vietos, krašto ir visos Vokietijos mastu.
Bendruomenės veikla nesavanaudiška; jos pagrindiniai tikslai nėra ūkiniai. Bendruomenės lėšos naudojamos tik Statute numatytiems tikslams. Nariai iš Bendruomenės lėšų negauna jokių išmokų. Joks asmuo negali gauti pernelyg didelių išmokų, negali būti išmokama už darbus, svetimus Bendruomenės tikslams. Nustojus Bendruomenei veikti, ją panaikinus arba nelikus jos ligšiolinių tikslų, jos turtas panaudojamas su mokestinėmis lengvatomis susijusiems reikalams. Nutarimus dėl tolesnio turto panaudojimo galima vykdyti tik sutikus Finansų įstaigai.

§2

Bendruomenės apyskaitiniai metai yra kalendoriniai metai.

§3

Bendruomenės organai yra:
a) Apylinkės narių susirinkimas;
b) Apylinkės valdyba;
c) Apylinkės kontrolės komisija;
d) Bendruomenės taryba;
e) Bendruomenės tarybos prezidiumas;
f) Bendruomenės valdyba;
g) Bendruomenės garbės teismas;
h) Bendruomenės kontrolės komisija;
i) Bendruomenės tarybos rinkimų komisija.

 

II. BENDRUOMENĖS NARIAI

 

§4

Bendruomenės nariais gali būti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys ir jų šeimos nariai.
Nariu tampama, padavus raštišką pareiškimą, Apylinkės valdybos nutarimu. Apie naujo nario priėmimą pranešama Vokietijos LB valdybai.
Nariais gali būti priimami ir jokiai LB apylinkei nepriklausantys asmenys. Jie įrašomi į Vokietijos LB valdybos sudaromą narių sąrašą.

§5

Narystė baigiasi:
a) mirtimi,
b) parašius pareiškimą dėl išstojimo vietos Apylinkės valdybai 6 mėnesius prieš apyskaitinių metų pabaigą,
c) pašalinimu.

§6

Vokietijos LB valdyba gali pašalinti narį, jeigu jis kenkia Bendruomenės garbei arba interesams; jeigu jis, nepaisydamas paraginimo raštu, ilgiau negu per apyskaitinius metus nesumoka solidarumo įnašų ir neprašo nuo jų atleisti; dėl kitos svarbios priežasties.
Siūlymą pašalinti narį gali įteikti kiekvienas narys. Prieš priimant sprendimą, reikia apskųstąjį išklausyti. Sprendimas gali būti per mėnesį apskųstas Garbės teismui, kurio sprendimas yra galutinis.

§7

Pagal § 6 iš Bendruomenės pašalintas narys gali tik praėjus dvejiems metams po sprendimo paskelbimo prašyti būti vėl priimamas į Bendruomenę.
Raštiškas pareiškimas įteikiamas per Apylinkės valdybą VLB valdybai, kuri jį svarsto.

 

III. BENDRUOMENĖS APYLINKĖ

 

§8

Kiekvienoje Vokietijos vietovėje, kur nuolat gyvena ne mažiau kaip 5 nariai, gali būti įkurta Bendruomenės apylinkė.

§9

Bendruomenės apylinkės reikalus sprendžia Apylinkės narių susirinkimas. Jam priklauso:
a) rinkti Apylinkės valdybą ir Kontrolės komisiją,
b) tvirtinti metinę sąmatą ir Kontrolės komisijos patikrintą sąmatos vykdymo apyskaitą, taip pat atleisti Valdybą nuo atsakomybės,
c) svarstyti veiklos pranešimą ir kitus šiame Statute nurodytus bei Vokietijos LB valdybos ar Apylinkės valdybos, arba narių pasiūlytus klausimus,
d) spręsti kitus Apylinkės veiklos klausimus.

§10

Apylinkės narių susirinkimas vyksta bent kartą per metus. Jį kviečia Apylinkės valdyba raštu, pranešdama darbotvarkę bent 14 dienų prieš susirinkimą.
Apylinkės valdyba gali kviesti susirinkimą bet kuriuo metu. Mažiausiai ketvirtada-liui narių pasiūlius, Valdyba turi sukviesti neeilinį susirinkimą per 14 dienų.

§11

Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Numatytu laiku reikiamam narių skaičiui neatvykus, susirinkimas pradedamas po pusės valandos; jis yra teisėtas, nepaisant atvykusių narių skaičiaus, bet jis gali svarstyti tik tuos klausimus, kurie pažymėti kvietime.

§12

Susirinkimą pradeda Apylinkės pirmininkas arba jo pavestas kitas Valdybos narys. Susirinkimui vadovauja jo išrinktas pirmininkas.

§13

Susirinkimo protokolą rašo susirinkimo pirmininko pakviestas sekretorius. Pasirašytą protokolo nuorašą gauna Vokietijos LB valdyba.

§14

Narių susirinkimas priima sprendimą pagal atiduotų balsų daugumą. Balsams pasidalijus po lygiai, pareiškimas laikomas atmestu. Balsuojama viešai. Jei prašo bent vienas narys, balsuojama slaptai.
Apylinkę panaikinti galima tik daugumos narių balsais.

§15

Einamuosius Apylinkės reikalus tvarko Valdyba. Jai priklauso:
a) Apylinkės narių susirinkimų nutarimų vykdymas,
b) lietuvių švietimo bei mokymo įstaigų išlaikymas,
c) rūpinimasis narių kultūriniais ir socialiniais reikalais,
d) rėmimas į vargą patekusių lietuvių,
e) solidarumo įnašų rinkimas,
f) lietuvių atstovavimas vietos įstaigose bei institucijose,
g) Apylinkės narių kartotekos ir kasos knygos su pateisinamaisiais dokumentais tvarkymas,
h) veiklos ir kasos tvarkymo apyskaitų pateikimas,
i) šio Statuto ir Bendruomenės tarybos rinkimų nuostatuose numatytų ar Bendruomenės valdybos pavestų visų kitų uždavinių atlikimas.

§16

Apylinkės valdybą sudaro trys nariai. Apylinkės narių susirinkimas gali nutarti ir kitokią Valdybos sudėtį.

§17

Valdybos nariu gali būti kiekvienas Apylinkės narys, kuriam sukako 18 metų.

§18

Apylinkės valdyba renkama vieneriems metams. Senoji Valdyba eina pareigas iki naujosios Valdybos išrinkimo. Jei dėl kokių nors priežasčių kuris nors narys iškrinta, jo vietą užima per Valdybos rinkimus daugiausia balsų gavęs kandidatas.

§19

Jei Valdybos kadencijai pasibaigus, ji nevykdo savo statutinių pareigų, Vokietijos LB valdyba gali paskirti komisarinę Valdybą.

§20

Reikalų tvarkymui ir atsiskaitymui tikrinti renkama dviejų narių Kontrolės komisija. Apylinkės narių susirinkimas gali nutarti ir kitą Kontrolės komisijos sudėtį.

§21

Kontrolės komisija renkama vieneriems metams. Ji eina savo pareigas iki naujos Kontrolės komisijos išrinkimo. Jei dėl kurios nors priežasties vienas narys iškrinta, jo vietą užima per Kontrolės komisijos rinkimus daugiausia balsų gavęs kandida-tas.

§22

Apylinkės veiklą, kasą ir atskaitomybę tikrinti Kontrolės komisija gali pavesti vienam savo nariui arba ekspertui. Surašomas kiekvieno tikrinimo protokolas, kuris per 7 dienas po patikrinimo įteikiamas Apylinkės valdybai. Protokolo nuorašą gauna Vokietijos LB valdyba.

§23

Apylinkę panaikinus, jos turtas ir dokumentai perduodami Vokietijos LB valdybai.

 

IV. BENDRUOMENĖS TARYBA

 

§24

Vyriausiasis Vokietijos lietuvių bendruomenės organas yra Bendruomenės taryba. Ji:
a) priima Bendruomenės statutą ir kitus nuostatus, nustato Tarybos rinkimų tvarką,
b) renka Bendruomenės valdybą, Garbės teismą, Kontrolės komisiją, Bendruomenės tarybos rinkimų komisiją ir narius į Pasaulio lietuvių bendruomenės seimą,
c) nustato Vokietijos LB valdybos būstinę,
d) nustato Bendruomenės narių solidarumo įnašų dydį ir jų panaudojimą,
e) tvirtina Vokietijos LB valdybos sąmatą, Kontrolės komisijos patikrintą sąmatos vykdymo apyskaitą ir atleidžia Bendruomenės valdybą nuo atsakomybės,
f) sprendžia kitus šiame Statute numatytus, Pasaulio lietuvių bendruomenės aukštųjų organų, Vokietijos LB valdybos arba tarybos narių pateiktus klausimus,
g) numato priemones lietuvių kultūrai puoselėti bei išlaikyti,
h) sprendžia nekilnojamojo turto įgijimo, įkeitimo ir pardavimo klausimus.

§25

Bendruomenės tarybą sudaro 15 narių. Jie renkami tiesioginiu ir slaptu balsavimu trejiems metams. Rinkimus organizuoja tam tikslui sudaroma Rinkimų komisija. Jie rengiami pagal Tarybos priimtus nuostatus.

§26

Bendruomenės tarybos nariu gali būti kiekvienas Bendruomenės narys, kuriam sukako 18 metų.

§27

Tarybos nariui dėl kurių nors priežasčių nustojus eiti savo pareigas, jo vietą užima per rinkimus daugiausia balsų gavęs kandidatas. Naują narį pakviečia Prezidiumas.

§28

Bendruomenės tarybos posėdžiai šaukiami bent vieną kartą per metus. Jie yra vieši. Posėdžių laikas ir vieta iš anksto viešai skelbiami Bendruomenės nariams. Neeiliniai Tarybos posėdžiai gali būti ir ne vieši. Tokiais atvejais dalyvauja tik Tarybos nariai.
Protokolus ir kitus Tarybos dokumentus saugo Vokietijos LB valdyba.

§29

Tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Nustatytu laiku reikiamai daugumai nesusirinkus, po valandos posėdis įvyksta, nepaisant esamo narių skaičiaus, bet jis gali svarstyti tik kvietime į posėdį pažymėtus klau-simus.

§30

Tarybos sprendimui priimti, kaip ir balsavimui bei rinkimams, jei Statutas nenumato kitaip, būtina atiduotų balsų dauguma. Statutui ir kitiems jau priimtiems Ta-rybos nutarimams pakeisti, nekilnojamajam turtui įgyti, įkeisti bei parduoti būtina 2/3 visų Bendruomenės tarybos narių balsų dauguma.

§31

Bendruomenės taryba gali pareikšti nepasitikėjimą Vokietijos LB valdyba arba jos nariu. Tam būtina rinktų narių balsų dauguma. Pareiškus nepasitikėjimą, Vokietijos LB valdyba arba atitinkamas jos narys atsistatydina.

 

V. BENDRUOMENĖS TARYBOS PREZIDIUMAS

 

§32

Bendruomenės tarybai atstovauja ir jos reikalus tvarko Tarybos prezidiumas. Jis turi:
a) kviesti Tarybos posėdžius ir jiems vadovauti,
b) kviesti naujus narius,
c) per 30 dienų po Tarybos posėdžių įteikti Vokietijos LB valdybai pasirašytus posėdžių protokolus,
d) parengti, pasirašyti ir išsiuntinėti Tarybos priimtas rezoliucijas,
e) reikalui esant laikinai perimti Vokietijos LB valdybos pareigas.

§33

Tarybos prezidiumą sudaro pirmininkas, vicepirmininkas ir sekretorius. Prezidiumas renkamas vienai Tarybos kadencijai, t.y. trejiems metams. Prezidiumo narys negali būti kartu ir Vokietijos LB valdybos narys.

§34

Jei kadencijos metu dėl kurių nors priežasčių pasitraukia Prezidiumo pirmininkas, jo pareigas iki kito posėdžio perima vicepirmininkas. Pasitraukus abiem, jų parei-gas iki kito posėdžio perima sekretorius. Pasitraukus visiems Prezidiumo nariams, Prezidiumo pareigas perima seniausias Tarybos narys.

§35

Pirmąjį Tarybos posėdį po rinkimų sukviečia senosios Tarybos prezidiumo pirmininkas, susitaręs su Vokietijos LB valdyba. Posėdį pradeda ir jam vadovauja, iki bus išrinktas naujasis Prezidiumas, seniausiasis Tarybos narys.

§36

Eilinius Tarybos posėdžius kviečia jos Prezidiumas, susitaręs su Vokietijos LB valdyba, visados pirmą metų ketvirtį. Neeilinis posėdis turi būti sušauktas per 30 dienų, jei to raštu prašo Vokietijos LB valdyba, Kontrolės komisija arba trečdalis Tarybos narių ir nurodo svarstytinus klausimus.

§37

Tarybos posėdžius šaukia Prezidiumas, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pranešdamas laiką, vietą ir darbotvarkę.

§38

Bendruomenės taryba gali pareikšti nepasitikėjimą Prezidiumo nariu ir tuoj pat jo vieton išrinkti kitą. Tam būtina visų Tarybos narių balsų dauguma.

§39

Visiems Vokietijos LB valdybos nariams kadencijos metu nustojus eiti savo pareigas ir nesant rinktų kandidatų, Valdybos pareigas perima Tarybos prezidiumas ir nedelsdamas šaukia neeilinį Tarybos posėdį naujai Bendruomenės valdybai rinkti.

 

VI. VOKIETIJOS LB VALDYBA

 

§40

Bendruomenės valdyba tvarko einamuosius Bendruomenės reikalus ir atstovauja jos interesams. Teismuose ir kitur Bendruomenės valdybai atstovauja pirmininkas arba du jos nariai.

§41

Vokietijos LB valdyba:
a) vykdo Bendruomenės tarybos nutarimus,
b) prižiūri ir remia Bendruomenės apylinkių darbą,
c) atstovauja Vokietijos lietuvių kultūriniams, teisiniams ir socialiniams reikalams viešose ir privačiose įstaigose,
d) planuoja, kaip puoselėti bei išlaikyti tautiškumą, lietuvių kultūrą, kitas lietuvių institucijas,
e) palaiko ryšius su kitų tautybių organizacijomis,
f) tvarko Vokietijoje gyvenančių narių kartoteką arba sąrašą,
g) svarsto, kaip užtikrinti Bendruomenės finansavimą ir darbą.

§42

Vokietijos LB valdybą sudaro penki Bendruomenės tarybos rinkti nariai. Taryba gali nutarti ir kitą Valdybos sudėtį. Valdyba išsirenka pirmininką, vicepirmininką, iždininką ir sekretorių. Vokietijos LB valdybos nariu gali būti kiekvienas Bendru-omenės narys, kuriam sukako 18 metų.

§43

Vokietijos LB valdyba renkama vieneriems metams, Valdybos kadencijos metu dėl kurių nors priežasčių vienam nariui nustojus būti jos nariu, jį pakeičia per Valdybos rinkimus daugiausia balsų gavęs kandidatas. Balsams pasidalijus po lygiai, laimi vyresnio amžiaus narys. Vyresnio amžiaus narys laimi renkant ir kitus Ben-druomenės organus.

§44

Vokietijos LB valdyba sprendimus priima balsų dauguma. Surašomas kiekvieno posėdžio protokolas, kurį pasirašo visi dalyviai. Su nutarimu nesutinkąs narys į protokolą gali įrašyti savo atskirą nuomonę.

§45

Vokietijos LB valdybos posėdžius kviečia jos pirmininkas. Posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja narių dauguma, tarp jų pirmininkas arba vicepirmininkas. Dviem valdybos nariams raštu paprašius ir nurodžius svarstytinus klausimus, per 7 dienas turi būti sušauktas Valdybos posėdis.
Balsuojama viešai. Vienam Valdybos nariui pasiūlius, balsuojama slaptai.

§46

Pirmąjį naujai išrinktos Vokietijos LB valdybos posėdį sušaukia vyriausio amžiaus narys per 7 dienas po išrinkimo.

§47

Vokietijos LB valdybos darbui vadovauja jos pirmininkas. Jam negalint, jį pava-duoja vicepirmininkas. Posėdžių protokolus rašo sekretorius. Finansus tvarko iždininkas. Kitus darbus nariai pasiskirsto tarpusavyje.

 

VII. BENDRUOMENĖS GARBĖS TEISMAS

 

§48

Garbės teismas autoritetingai aiškina Statutą ir sprendžia:
a) esant nuomonių skirtumui dėl Bendruomenės organų teisių ir pareigų,
b) narių skundus,
c) kitus Statuto ir Bendruomenės tarybos rinkimų nuostatų numatytus klausimus.

§49

Garbės teismo sudėtį ir jo veikseną nustato Bendruomenės tarybos priimtas Statutas.

 

VIII. BENDRUOMENĖS KONTROLĖS KOMISIJA

 

§50

Vokietijos LB valdybos ir kitų organų bei institucijų atskaitomybei tikrinti yra Kontrolės komisija.

§51

Kontrolės komisija sudaroma iš trijų vieneriems metams Bendruomenės tarybos renkamų narių, kurie išsirenka pirmininką ir sekretorių. Kadencijos metu jos nariui dėl kurios nors priežasties nustojus būti nariu, jį pakeičia daugiausia per rinkimus balsų gavęs kandidatas.

§52

Vokietijos LB valdybos atskaitomybė tikrinama bent kartą per metus. Surašomas tikrinimo protokolas, kuris per 7 dienas po tikrinimo įteikiamas Vokietijos LB valdybai.
Reikalui esant tikrinama ir kitų Bendruomenės organų bei institucijų atskaitomybė.
Atlikti tikrinimą Kontrolės komisija gali pavesti vienam savo nariui arba prireikus pakviesti ekspertą.
Bent vienas Kontrolės komisijos narys dalyvauja Bendruomenės tarybos posėdžiuose.

 

IX. RINKIMŲ KOMISIJA

 

§53

Bendruomenės tarybos rinkimus rengia Rinkimų komisija, kurios sudėtį ir darbą nustato Bendruomenės tarybos priimti rinkimų nuostatai.

§54

Bendruomenės tarybos kadencijai baigiantis arba dėl kitos Statute numatytos priežasties Rinkimų komisija, susitarusi su Vokietijos LB valdyba, skelbia naujus rinkimus, ne vėliau kaip prieš 15 savaičių pranešdama Bendruomenės apylinkėms rinkimų datą.

 

X. BENDRUOMENĖS LĖŠOS

 

§55

Bendruomenės lėšas sudaro:
a) narių solidarumo įnašai,
b) įmokos, palikimai, dovanos,
c) įmokos ypatingiems reikalams,
d) valstybės ir privačių įstaigų dotacijos.

§56

Kiekvienas 18 metų amžiaus narys moka nuolatinį solidarumo įnašą arba ne mažiau aukoja. Metinis įnašas mokamas apyskaitinių metų pradžioje. Nuo solidarumo įnašo atleidimo taisykles ir mokestį už teikiamus patarnavimus nustato Vokietijos LB valdyba.

 

XI. BENDRUOMENĖS PANAIKINIMAS

 

§57

Panaikinti Bendruomenę gali nutarti tik 12 balsų iš 15-kos rinktų Bendruomenės tarybos narių.

 

NUTARIMAS

 

1. Šią naująją Statuto redakciją Bendruomenės taryba 12 balsų priėmė 1987 m. balandžio 7 d. posėdyje.
2. Ši Statuto redakcija bus įteikta Draugijų registracijos teismui įrašyti į Draugijų sąrašą ir įsigalios nuo įrašymo datos.

 

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
TARYBOS PREZIDIUMAS

 

Tėvas Alfonsas Bernatonis Dr. Vilius Lėnertas Alina Grinienė
Pirmininkas Vicepirmininkas Sekretorė

Ši naujoji Statuto redakcija įrašyta į Draugijų sąrašą.
Lampertheim, 1988 m. birželio 9 d.
Apylinkės teismo būstinė
(Antspaudas) pasirašė.: Teismo tarnautojas
(Versta iš vokiečių kalbos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!